پارچه چلوار

پارچه چلوار

پارچه ای که فقط سفید گری شده باشد چلوار است. در واقع همان متقالی است که با استفاده از مواد مختلف رنگ آن برده شده و سفید برفی می شود و مصارف خانگی دارد. همینطور به عنوان لباس احرام و بعضا پیراهن پنبه ای استفاده می شود.