پارچه متقال

پارچه متقال

هر پارچه ای که تنها بافت آن صورت گرفته باشد و رنگرزی و چاپ و … نشده باشد به آن متقال می گویند. بسیاری از متقال ها تنها مصرف صنعتی دارند و مستقبم به کارخانه رنگرزی و چاپ فرستاده می شوند. بعضی دیگر مانند متقال پنبه، پلی استر پنبه و … دارای مصارف خانگی و نیمه صنعتی هستند و به صورت طاقه ای هم فروش می روند.