پارچه تنظیف

پارچه تنظیف

  • این پارچه حالت توری دارد و در دو نوع متقال و چلوار مورد استفاده قرار می گیرد. تنظیف در گرماژهای مختلف عرضه می شود و کاربردهای وسیعی دارد. مثلا به عنوان گاز استریل، نوار زخم بندی، عایق بندی کانال های کولر و … استفاده می شود.